fbpx

Persondatapolitik for brugere af Skatteguidens app

Gældende fra 25. september 2023

Skatteguiden ApS (herefter ”Skatteguiden”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager om dig, når du benytter dig af vores app og dertilhørende services og produkter. Denne persondatapolitik indeholder den information om vores behandling, som vi er forpligtet til at give dig ifølge lovgivningen. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne politik.

1. Formål med behandlingen af personoplysningerne
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering og administration: data behandles med henblik på at levere vores app til dig, herunder oprette dig som bruger af vores app, administrere din bruger, bekræfte din identitet mv.
 • Entydig identifikation via CPR-nr.: data behandles med henblik på entydig identifikation af dig.
 • Levering af services og produkter: på baggrund af dit samtykke tilgår vi din skattemappe (hvis du også giver adgang til denne via. skat.dk) og indsamler de relevante og nødvendige skatteoplysninger i forhold til vores services. Dine data behandles herefter med det formål at levere de services/produkter, som du vælger at gøre brug af, herunder fx beregning af potentielle fradragsmuligheder, eftertjek af skatteberegninger, visning af indkomstoplysninger mv.
 • Forbedring og udvikling af vores services/produkter: dine data vil blive brugt til kvalitetsudvikling af vores app og services, herunder evaluering og løbende udvikling af bl.a. eksisterende og nye services/produkter, for at sikre, dels at appen hele tiden fungerer optimalt, dels at vores produkter imødekommer vores kunders behov.
 • Kommunikation: dine data behandles med det formål at besvare konkrete henvendelser fra dig via vores chatfunktion i appen og supportere dig i relation til appen og vores produkter.
 • Markedsføring: på baggrund af dit samtykke behandles dine data med det formål at udsende markedsføringsmateriale, som vi vurderer, er af særlig relevans for dig, fx i form af nyhedsbreve relateret til Skatteguidens services og produkter, blogindlæg, reklamer mv.

2. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, når dit CPR-nummer er nødvendigt for vores bekræftelse af din identitet i forbindelse med henholdsvis oprettelse samt løbende administration af din bruger.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), når data er nødvendigt for vores levering af appen til dig.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke), når dit CPR-nummer er nødvendigt for at sikre identifikation af dig.
 • • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke), når data fra din skattemappe behandles i forbindelse med beregninger, eftertjek af beregninger, visninger af indkomstoplysninger og levering af andre valgte services/produkter, og evt. videregivelse til SKAT via din skattemappe.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), når data under konkrete omstændigheder behandles for at forfølge en legitim interesse. De legitime interesser, der begrunder behandlingen kan bl.a. være forbedring og udvikling af produkter og services, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), når data er nødvendigt for vores fremsendelse af markedsføringsmateriale til dig. Samtykke indhentes via appen før eventuel tilmelding.

I den udstrækning vi behandler dine data på basis af et samtykke, vil dette samtykke indhentes i appen.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, som du afgiver. Såfremt du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke den behandling, som er baseret på samtykket forud for tilbagekaldelsen. Samtykke til Skatteguidens behandling af dine personoplysninger kan tilbagekaldes ved at slette din bruger hos os. Ønsker du kun at tilbagekalde samtykke til at forestå evt. indberetninger til SKAT, kan du gøre dette ved at skrive til os på support@skatteguiden.dk.

Vi gør opmærksom på at samtykke til brug for behandling af henholdsvis dine identifikationsoplysninger (bl.a. CPR-nummer), og oplysningerne i din skattemappe, er nødvendigt for at gøre brug af vores app, herunder de services og produkter, som vi tilbyder via vores app.

3. Kategorier af personoplysninger
Brug af vores services og produkter forudsætter, at vi får adgang til din skattemappe. Skattemappen indeholder både ikke-følsomme og følsomme personoplysninger i form af forskellige skatteoplysninger, herunder årsopgørelser, forskudsopgørelser mv. Hvis du giver os rådgiverautorisation til at tilgå din skattemappe, vil vi overføre dine skatteoplysninger for de seneste 4 år til vores systemer med henblik på at kunne levere vores services/produkter til dig.

De konkrete personoplysninger, som vi behandler om dig, for at kunne levere vores services til dig, er

 • Navn
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Skatte- og økonomiske forhold samt andre oplysninger, herunder indkomstoplysninger, gæld og låneoplysninger, oplysninger om ejerskab, herunder i bolig og aktier, oplysninger om pensionsforhold, oplysninger om familieforhold og oplysninger om bidrag (hustru- og/eller børne), oplysninger om fradrag, og oplysninger om evt. modtagelse af sociale ydelser
 • Oplysninger om din kommunikation med os (fx via chatfunktionen)

4. Kilder
Skatteguiden indsamler personoplysningerne via din skattemappe hos SKAT, når du opretter dig som bruger, og når du via tast-selv funktionen på SKAT’s hjemmeside giver os tilladelse (rådgiverautorisation) til at tilgå oplysningerne i din skattemappe. Vi kan således ikke se dine skatteoplysninger, før du selv aktivt giver os adgang hertil. Når vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller din skattemappe på basis af dit samtykke, giver du os personoplysningerne frivilligt. Ønsker du ikke at give os tilladelse til at tilgå oplysningerne i din skattemappe, er vi ikke i stand til at varetage de konkrete formål, der er anført ovenfor. Dette indebærer, at du ikke kan benytte dig af vores app og services/produkter.

5. Brug af databehandlere og overførsel af personoplysninger
Skatteguiden benytter sig af forskellige, eksterne leverandører (databehandlere) til at drive appen og overlader derfor personoplysninger til disse.

Skatteguiden sikrer inden overladelse af personoplysninger til en databehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til databeskyttelsesforordningens krav.

Skatteguiden overfører primært personoplysninger til tredjeparter (databehandlere) etableret inden for EU/EØS, og i kun begrænset omfang til databehandlere etableret uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, sikrer Skatteguiden et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Overførsel kan fx ske på basis af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan tilgå standarddokumentet på Kommissionens hjemmeside og/eller få udleveret en kopi af det relevante overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til os.

6. Videregivelse til SKAT
Hvis du samtykker til det, vil Skatteguiden som led i levering af sine services/produkter forestå evt. indberetninger til SKAT via din skattemappe med henblik på en opdatering af dine skatteoplysninger. Oplysningerne videregives kun til SKAT, såfremt du giver dit samtykke hertil i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger
Skatteguiden behandler dine personoplysninger, så længe du er oprettet som bruger i vores system. Hertil opbevarer vi dine personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at opfylde de i denne politik anførte formål og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Eventuelle beregninger og indberetninger, som Skatteguiden udarbejder som led i sine services, opbevares i en periode på 5 år efter udarbejdelse.

Hvis du ikke har været logget ind på din profil gennem app’en i en periode på 5 år, sletter vi din bruger og dine oplysninger. Undtaget herfra er tilfælde, hvor vi tidligere har indberettet fradrag på dine vegne. I så fald vil din bruger og oplysninger først blive slettet, når det seneste kravs forældelsesfrist udløber.

Hvis du blot har været oprettet som bruger i vores app og ønsker at afmelde dig igen, vil vi – på anmodning fra dig – som udgangspunkt slette dine oplysninger snarest muligt og senest 30 dage efter modtagelse af din anmodning i henhold til databeskyttelsesforordningen.

8. Dine rettigheder
Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte og ufyldestgørende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset behandling af personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Skatteguiden. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger via ovenstående link.

Ret til indsigelse
Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må Skatteguiden ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ligeledes til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til brug for markedsføring, herunder gøre indsigelse mod profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling til brug for direkte markedsføring, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til dette formål.

9. Kontakt os
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skatteguiden ApS
Store Kongensgade 81D
1264 København K
CVR-nr.: 38531646
E-mail-adresse: info@skatteguiden.dk

Kontaktinformationer – DPO:
E-mailadresse: rdb@skatteguiden.dk

Pin It on Pinterest